September 14, 2021 Email Hosting

6 เหตุผล ที่บริษัทต้องมี Email Hosting @yourdomainname

1.ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ทุกธุรกิจต้องมีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรหรือแม้กระทั้งนอกองค์กร  อีเมลถือเป็น หนึ่งในการสื่อสารหลัก การที่ธุรกิจมีอีเมลเป็นของตัวเองมักสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้อีเมล...
August 24, 2021 Domain

แจ้งประกาศการปรับราคาโดเมน .com เริ่ม 1 กันยายนนี้ (รีบจดและย้าย .com ก่อนราคาจะปรับขึ้น)

เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ กับ ICANN องค์กรบริหารและดูแลทรัพยากรโดเมนโลก มีการปรับราคาจดทะเบียน...