ร้องเรียนเจ้าหน้าที่บริการ (Complaint)

เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและตรงความต้องการ บริษัทฯ พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดเป็นปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก

และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณากรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนนี้ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบ และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Complaint