จดโดเมนเนม

สำคัญ ICANN องค์กรดูแลโดเมนเนมโลกได้ออกกฎให้ทุกโดเมนเนมที่มีการจดใหม่ มีการยืนยันตัวผ่านทางอีเมล https://www.thaidatahosting.com/domain-verification/

ย้ายโดเมนเนมมาให้เราดูแล

 • ร้องขอ EPP Code และแจ้ง Unlock โดเมนเนมจากผู้ให้บริการเดิม
 • แจ้งเปลี่ยนอีเมลผู้ดูแลโดเมนเนมเป็น [email protected]
 • ดำเนินการย้ายผ่านระบบ Client Center พร้อมระบุ EPP Code ที่ได้รับ
 • ชำระค่าบริการและแจ้งการชำระค่าบริการ
 • รอระบบตรวจสอบและทำการย้ายโดเมนเนม
 • ลูกค้าจะได้รับอีเมลส่งถึงอีเมลที่ถือเป็นเจ้าของโดเมนเนม เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนเนม
 • อ่านขั้นตอนวิธีการยืนยันตามที่อีเมลฉบับนั้นแนะนำ
 • หากต้องการความช่วยเหลือสามารถ forward มายัง [email protected]
 • หลังจากยืนยันการย้ายเรียบร้อย รอระบบทำการย้าย 7-14 วัน
 • หากการย้ายเสร็จสมบูรณ์จะได้รับอีเมลรายงานผลอัตโนมัติ

การย้ายโดเมนเนม .th

กรณีลูกค้าต้องการย้ายโดเมนเนม .th มาให้เราดูแล จำเป็นต้องให้หน่วยงานออกเอกสาร ขอเปลี่ยนแปลงจากผู้ดูแลระบบเดิมเป็น [email protected] ตามตัวอย่างดังนี้

การจดโดเมนเนม .th

หลักการตั้งชื่อโดเมน

 1. ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 2. ชื่อโดเมนสามารถมีเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่ใช้ติดกัน 2 ตัว
 3. ชื่อที่เลือกจะต้องใช้อักษรที่มาจากชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน
 4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ เช่น
  – คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด
  – ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
  – ต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย หรือสื่อถึงคำเหล่านั้น
  – คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้ (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษร)
 • ชื่อองค์กร 1 ชื่อ สามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น
  หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียน .co.th ได้ โดยยื่นเอกสาร ภ.พ.20

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

 • หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้
  • รับรองว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน

กรณีที่ 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วม

 • ชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมทุกตัวอักษร
 • หน่วยงาน/บุคคล ที่มีเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมมากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายนั้น

1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม ที่ได้จดทะเบียนและออกให้โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

2. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย

 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้
  • รับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
  • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน

สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งได้ สามารถออกหนังสือรับรองซึ่งระบุใจความดังนี้

 • หน่วยงานที่สังกัด
 • ที่ตั้งของสถานศึกษา
 • คำรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
 • ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญ

หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น

 • ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน [Thai] [English]
 • ตัวอย่าง หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา [Thai] [English]

สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ

นโยบายเพิ่มเติม : ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ “หลักการตั้งชื่อโดเมน” และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้น ๆ

เอกสาร :

1. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer) หรือ

2. หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซึ่งออกโดย CIO ของหน่วยงานต้นสังกัด

กรณีที่เป็นโครงการ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย
– รายนามคณะกรรมการ
– วัตถุประสงค์ของโครงการ
– วันสิ้นสุดของโครงการ
– หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม

– สามารถจดทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
– ชื่อโดเมนสามารถตั้งได้โดยอิสระ ภายใต้ “หลักการตั้งชื่อโดเมน” (เฉพาะข้อ 1-2,4-5)
– เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.thเพื่อปกป้องสิทธิ์ โดยชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ
เอกสาร : สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

– เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ
– หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง
กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป

– บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ
– ใบขับขี่
– หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
– ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)
กรณีผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรภายใต้การกำกับของ กองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ได้

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรข้างต้น จะต้องแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่
1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้
– รายนามคณะกรรมการ
– วัตถุประสงค์
– ที่อยู่
– สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ
2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง