การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (How to order)

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการสั่งซื้อ
 • คลิกปุ่ม “สั่งซื้อ” ในหน้าแพคเกจนั้นๆ และดำเนินการตามที่ระบบแนะนำ
 • ใบ Invoice และรายละเอียดการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล
 • ชำระค่าบริการและแจ้งการชำระค่าบริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 • รอรับรายละเอียดการเข้าใช้งานทางอีเมลภายใน 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • การแจ้งการชำระค่าบริการทุกครั้งจำเป็นต้องแนบสลิปและใบ Pay-In
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การแจ้งการชำระค่าบริการทางอีเมล [email protected]
 • แจ้งการชำระค่าบริการอัตโนมัติ ! ระบบจะทำการเปิดบริการ/ต่ออายุอัตโนมัติภายใน 1 นาที

การชำระค่าบริการ (Payment)

ชำระค่าบริการโดยเช็คหรือบัญชีธนาคาร

สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”

โอนเงิน/นำเช็คเข้า
ชื่อบัญชี : บจก.ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์
เลขที่บัญชี : 234-300331-1 ธนาคารไทยพาณิชย์
Accountname : THAI DATA ENTERPRISE CO.,LTD
Bankname : Siam Commercial Bank    Bank Type : Current Account

เงื่อนไขการชําระเงินด้วยเช็ค

กรณีสั่งจ่ายด้วยเช็ค ลูกค้าจะต้องเป็นผู้นำเช็คเข้าบัญชีธนาคารข้างต้นด้วยตนเองและส่งใบ Pay-in ทางอีเมล [email protected] บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับเช็คทาง Messenger และ ทางไปรษณีย์ ถ้ามีการนำส่งด้วยวิธีดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่รับผิดชอบต่อการนำส่งเช็คคืน หากไม่ได้รับใบ Pay-in ทางอีเมลข้างต้น บริษัทฯ จะทำการระงับบริการ/ไม่เปิดบริการ จนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%
 • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • จัดส่งส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง ให้ทางเราภายใน 14 วัน
 • บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง
 • หากครบกำหนด 14 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว

ข้อมูลในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557184952
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
24/9 หมู่บ้านนันทกิจ อำเภอเมืองขอนแก่น
ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000