admin December 27, 2010 No Comments

THAI DATA HOSTING ได้เลือกวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ครบวงจร ออกแบบตามมาตรฐานสากล ในไทยและต่างประเทศ 12 แห่งทั่วโลก เพื่อเชื่อมทุกการติดต่อทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นบริการที่มีความครบครันของระบบสาธารณูปโภคด้านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ ด้วยวงจรสื่อสารหลักและสำรอง ขนาดใหญ่ระหว่างประเทศและในประเทศ ระบบความปลอดภัย ระบบปรับอากาศ และระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง พร้อมกันนี้ยังมีบริการเสริมที่รองรับความต้องการ ได้แก่ บริการสำรองข้อมูล (Data Back-up Service) บริการด้านความปลอดภัยต่างๆ (Security Service) บริการออฟฟิศหรือห้องคอมพิวเตอร์สำรองเมื่อเกิดภัยภิบัติ (Disaster Recovery Site ) ตลอดจนบริการ Cloud Computing ให้เช่าทรัพยากรในการประมวลผลโดยไม่ต้องลงทุน ฯลฯ

csloxinfo datacenter csloxinfo datacenter

csloxinfo datacenter csloxinfo datacenter

DC SPACES WITH CONTROLLED ENVIRONMENT

พื้นที่ให้บริการกว้างขวางพร้อมออกแบบติดตั้งพื้นยก และระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา พร้อม patch bays ทั้งแบบสายทองแดงและไฟเบอร์ออปติค เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกัน และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการคู่สายเช่า เช่น TRUE, CAT, TOT, UIH, Symphony, Jastel, Interlink ฯลฯ ช่วยให้การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมพื้นที่ Staging Room เพื่อการเตรียมการติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบ Computer หรือ Server ได้อย่างสะดวก

POWER SYSTEM

ระบบไฟฟ้าถูกออกแบบและติดตั้งโดยเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้าที่แยกเป็นของ DC โดยเฉพาะ ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบ N+1 พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Back-up Generators) เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูง ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง เพื่อการให้บริการต่อเนื่องไม่ติดขัดตลอดเวลา

PRECISION AIR CONDITIONING SYSTEM

ระบบปรับอากาศพร้อมระบบสำรองทดแทนอัตโนมัติแบบ N+1 เพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้น ให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งในศูนย์ข้อมูลทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ Alarm และ Monitoring ซึ่งจะคอยควบคุมและแจ้งเตือน หากอุปกรณ์มีการทำงานผิดปกติ หรืออุณหภูมิและความชื้นไม่อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน

FIRE PROTECTION SYSTEM

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อป้องกันเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ ICT ภายใน DC ในกรณีฉุกเฉิน โดย DC ได้ติดตั้งระบบตรวจจับควันแบบ Aspirated Smoke Detector ที่มีความไวสูง และระบบสารดับเพลิงแบบ NOVEC1230 ที่อาคาร The Cloud และแบบ FM200 ที่อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดยสารดับเพลิง NOVEC1230 และ FM200 จะไม่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูล

MONITORING SYSTEM

DC ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง Facility ต่างๆ รวมถึง ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่ปกติอาจที่เกิดขึ้น และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบ ดูแลและแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที รวมทั้งนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในการบริหารงาน DC ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีบริการ server monitoring เพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากเซอร์ฟเวอร์ของลูกค้าอีกด้วย

SECURITY SYSTEM

ระบบรักษาความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการให้บริการ DC โดยซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ใช้มาตรการต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ISO 27001 ในการดูแลการเข้าออกเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต พร้อมระบบ CCTV และระบบ Access Control Doors เพื่อการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยเชิงกายภาพ (physical security) ในพื้นที่ให้บริการ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกติดตั้งใน DC