admin September 3, 2015 No Comments

ย้ายอีเมลจากระบบอื่นแสนง่ายด้วย EASY MIGRATION

หากคุณใช้งานระบบอีเมล์ของ Exchange, Gmail, Zimbra, MailEnable, Office365 คุณสามารถย้ายอีเมล์ของคุณมาใช้งาน Smartermail อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันการย้ายอีเมล์จากระบบเมล์อื่นที่ท่านใช้งานอยู่

Read more