Snippets Email

การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets)

Table of Contents

การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมล (Snippets) คือ การตั้งค่าแสดงตัวอย่างอีเมลที่แสดงให้เห็น โดยกำหนดได้ว่าต้องการให้แสดงตัวอย่างจดหมายแบบใด แสดงแบบหัวข้ออีเมลพร้อมตัวอย่างข้อความอีเมล และแสดงเฉพาะหัวข้ออีเมล

1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google G Suite เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกที่รูป “ฟันเฟือง” คลิกเมนู “การตั้งค่า”

2. เลือกเมนู “การทั่วไป” แถบด้านบน และเลือกหัวข้อ “ตัวอย่าง” คลิกที่ “แสดงตัวอย่างจดหมาย” และทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเลือกแบบแสดงตัวอย่างจดหมาย จะแสดงเนื้อหาข้อความอีเมลด้วยตามรูปภาพด้านล่าง

3. เมื่อเลือกไม่แสดงตัวอย่าง และทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

จะแสดงเฉพาะหัวข้ออีเมล ตามรูปภาพด้านล่าง

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ